Zasady ogólne

 1. Prawo korzystania z sieci Internet mają wszyscy użytkownicy Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, posiadający legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości. 
 2. Zgłaszający się zobowiązany jest okazać u bibliotekarza legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości. 
 3. Bibliotekarz dokonuje wpisu użytkownika do rejestru czytelników. 
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 
 5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy podczas korzystania z Internetu. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem. 
 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy. 
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
 8. Użytkownikom nie wolno: 
 9. korzystać z własnych nośników 
 10. zmieniać konfiguracji oprogramowania 
 11. korzystać z oprogramowania zainstalowanego na dysku nie związanego z Internetem i multimediami
 12. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. 

Korzystanie z dostępu do internetu

 1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych. 
 2. Przy stanowisku podczas korzystania z Internetu może przebywać tylko jedna osoba. 
 3. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 godzinę, chyba, że nie ma osób oczekujących na korzystanie z Internetu.
 4. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne. 
 5. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysyłać wiadomości korzystając z dostępu on-line. 

Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do :
  – przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  – wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
  – wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
  – prowadzenia działalności komercyjnej,
  – uruchamiania gier komputerowych,
  – korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy. 

Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
 2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie. 
 3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki. 

Przypisy końcowe

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Nie stosowanie się do regulaminu czytelni internetowej spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2011 r. 

Z powrotem do góry