§1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Użytkownik pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu czytelni.
 6. W czytelni zajmuje się miejsce przy stolikach.
 7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§2

 1. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 2. Z księgozbioru podręcznego użytkownik korzysta na miejscu, za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 4. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism, czytelnik zamawia u bibliotekarza.
 5. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni przez trzy dni do dyspozycji czytelnika.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 7. Książek i oprawionych czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 8. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 9. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w zasobach naszego księgozbioru, biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie naszego miasta lub Bydgoszczy może znajdować się poszukiwana pozycja.

§3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na określony temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§4

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§6

Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków.

§7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Z powrotem do góry