§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy zapisani do Biblioteki.
 2. Czytelnik zapisując się do Biblioteki otrzymuje Kartę Czytelnika na podstawie której korzysta z Biblioteki. Jednorazowa opłata, którą ponosi czytelnik za wydanie w/w Karty wynosi 2 złote.
 3. W przypadku zagubienia Karty konieczne jest jej ponowne wydanie. Koszt ponownego wydania Karty wynosi 10 złotych.
 4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 5. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  – Okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
  – Wypełnić kartę zapisu i zapoznać się z regulaminem placówki.
 6. Czytelnik podpisując zobowiązanie jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w „zbiorze danych czytelników Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim” i przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością Biblioteki zgodnie z §32,33,34,35 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
  Biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych przechowywanych w zbiorze danych biblioteki zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienie.
 7. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 9. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w wyznaczonym do tego miejscu.

§2

 1. Kaucję od czytelników pobiera się w następujących przypadkach:
  – Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Solca Kujawskiego – kaucja zryczałtowana w wysokości 30 zł (kwota odpowiadająca przeciętnej cenie książki).
  – Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek pobieramy kaucję od wszystkich czytelników (chodzi o ochronę książek rzadkich i szczególnie cennych). Wysokość takich kaucji winna być ustalana każdorazowo, zależnie od wartości wypożyczanej książki – w kwocie co najmniej równej jej aktualnej ceny.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekarza co najmniej na dwa dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacana na potrzeby biblioteki.

§3

 1. Wypożyczać można równocześnie 5 woluminów.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (na koszt czytelnika).
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą rodziców.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, wypożyczenie potwierdza własnoręcznym podpisem.

§4

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważalne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek odpowiada czytelnik. Wysokość pobieranego od czytelnika odszkodowania ustala dyrektor biblioteki na podstawie aktualnej ceny rynkowej książki. Kwota odszkodowania może być wyższa od ceny nominalnej książki w przypadku książek szczególnie rzadkich i cennych (może sięgać 3-krotnej jej wartości). Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§6

 1. Za przetrzymanie książek ponad określony w §3 ust. 2 i 4 termin, system biblioteczny, poprzez który odbywa się wypożyczanie, nalicza opłaty w wysokości ok. 1 złotego w skali miesiąca od każdej przetrzymanej książki, które pobiera biblioteka. Dodatkowo za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera aktualną cenę znaczka pocztowego + karty pocztowej.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książki pokrywa jego koszty.
 3. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

§7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków.

§8

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Z powrotem do góry